Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach.
 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iodsdsropczyce@sdsropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz uczestnikom, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach na szkodę.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęto korytarz na I piętrze budynku, wyjście ewakuacyjne od strony południowo-zachodniej, wyjścia ewakuacyjne od strony południowo-wschodniej.
 5. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz art. 222 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 6. Odbiorcami danych będą tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
 7. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pana/i dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, tj. nie dłużej niż 30 dni od momentu rejestracji chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 9. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych poprzez udostępnienie do wglądu fragmentu nagrania Pana/ią dotyczącego oraz do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie w formie kopii zapisu wskazanego fragmentu nagrania z monitoringu dotyczącego zdarzenia, w którym Pan/i brała udział na potrzeby przyszłego postępowania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o zabezpieczenie nagrania.
 10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 11. Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.