Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, ul. Konarskiego 4, 39-100 Ropczyce (tel. 17 22-17-178, e-mail: sdsropczyce@tlen.pl) reprezentowany przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.
 2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem: e-mail: parysa@ropczyce.eu
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych
  • w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • 6 ust. 1 lit. c (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. poz. 1586 z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • 6 ust. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – jeżeli są przekazywane przez Pana/ią dane, dla przetwarzania których nie znajduje zastosowania w/w przesłanka.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 , poz. 67 ze zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych – na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na postawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.