Warunki Przyjęcia

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych lub wydane przez lekarza neurologa o występujących  zaburzeniach neurologicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli osoba posiada,
  • oświadczenie o wysokości dochodów.

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy składa się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach (ul. Krótka 1). Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej po zebraniu wymaganych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.