Współpraca

Celem współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy z różnymi podmiotami jest integracja i kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z najbliższym otoczeniem rodzinnym i społecznym.

Współpraca obejmuje:

  1. Utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami i rodzinami uczestników. W ramach współpracy realizuje się spotkania psychoedukacyjne, poradnictwo w rozwiązywaniu bieżących problemów. Spotkania służą również ustaleniu planu wspierająco – aktywizującego dla uczestnika. Rodziny biorą udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę.
  2. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej będąc w środowisku zwracają uwagę na osoby, które wymagałyby pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS i te informacje są przekazywane kierownikowi i pracownikom Domu. Osoby te są informowane o możliwości skorzystania z takich usług i zasadach na jakich są przyznawane. Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przesyła  informacje o prowadzonych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Współpraca z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, kulturalno – rekreacyjnymi (Centrum Kultury w Ropczycach, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach, Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach, Zespół Szkół w Ropczycach, Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji w Ropczycach). Dom aktywnie włącza się w działania realizowane przez Centrum Kultury w Ropczycach, m.in. przez udział w cyklicznych imprezach takich jak : Wielkanoc, Dni Ziemi Ropczyckiej, dożynki poprzez wystawę prac uczestników.
  4. Dom współpracuje z redakcją gazety „Ziemia Ropczycka” i telewizją miejską. W każdym numerze gazety umieszczany jest artykuł o bieżącej działalności Domu wraz ze zdjęciami. Również w każdym roku telewizja miejska realizuje i emituje program o działalności Domu.
  5. Współpraca z ośrodkami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym – Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach, Dom Dziennego Pobytu w Ropczycach, Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” w Ropczycach, Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z woj. Podkarpackiego. W ramach tej współpracy organizowane są spotkania integracyjne o różnej tematyce, przeprowadzane są konkursy, zabawy. Następuje wzmacnianie więzi społecznych oraz poszerzanie kontaktów interpersonalnych.
  6. Poradnie Zdrowia Psychicznego, Szpital Psychiatryczny w Straszęcinie i inne zakłady opieki zdrowotnej oraz poradnie podstawowej opieki, w tym: poradnia chirurgiczna, okulistyczna, neurologiczna, epidemiologiczna. Wynikiem i efektami tej współpracy są regularne konsultacje psychiatryczne wszystkich uczestników naszego domu, zapewnienie zaleconych leków poprzez pomoc w realizacji recept oraz regularna pomoc przy dozowaniu i zażywaniu leków. Ponadto efektem jest stały monitoring psychicznego stanu zdrowia, szybka reakcja na pogarszający się stan zdrowia oraz zapewnienie uczestnikom podstawowych świadczeń zdrowotnych i opieki lekarskiej w razie potrzeby.
  7. Współpraca z innymi jednostkami społecznymi m.in. Powiatowym Urzędem Pracy. Pracownik socjalny otrzymuje informacje o aktualnych ofertach pracy, prowadzonych kursach dla osób bezrobotnych.
  8. Współpraca z instytucjami kościelnymi. Na początku każdego roku proboszcz miejscowej parafii w ramach wizyty duszpasterskiej odwiedza uczestników Domu, wspólnie odmawia modlitwę, śpiewa kolędy, rozmawia o bieżących problemach. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział we Mszy Św. przypadającej w godzinach pracy Domu mają taką możliwość pod opieką pracownika Domu.