Formy i Metody Pracy

Podstawowymi formami pracy w placówce są treningi mające celu  rozwój wszystkich sfer funkcjonowania uczestnika-psychicznej, społecznej, fizycznej, zawodowej. Na podstawie wstępnej diagnozy możliwości uczestnika opracowywany jest indywidualny plan pracy wspierająco – aktywizującej dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Realizowane treningi:

 1. Trening wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej w ramach tego treningu  realizuje się rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności dbania o estetyczny wygląd i utrzymanie higieny osobistej.
 2.  Trening estetyki pomieszczeń i porządku otoczenia dotyczy wytworzenia potrzeby dbania o czystość najbliższego otoczenia, sumienności w wykonywaniu czynności porządkowych.
 3. Trening umiejętności praktycznych  dotyczy nabywania umiejętności niezbędnych funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy uczą się prostych czynności, jak: prania, szycia, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi technicznych, sprzętu ogrodniczego, itp.
 4. Trening kulinarny obejmuje naukę przygotowywania prostych posiłków, rozpoznawania i właściwego zastosowania produktów spożywczych, naukę  poprawnego  zachowania się przy stole, posługiwania się sprzętami kuchennymi, sztućcami. Poprzez udział w tym treningu uczestnicy uczą się  przygotowywania posiłku zgodnie z zasadami zdrowego żywienia oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 5. Trening budżetowy – odnosi się do nabywania umiejętności rozpoznawania nominałów, określania ich wartości. Uczestnicy uczą się racjonalnego planowania wydatków, oszczędzania oraz samodzielnego dysponowania swoimi finansami.
 6. Trening socjoterapeutyczny – poprzez udział w treningu uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem placówek pożytku publicznego. Uczą się samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, wypełniania dokumentów, robienia zakupów, itp. Trening ten sprzyja rozwijaniu cech niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej.
 7. Trening komputerowy – pozwala uczestnikom nabyć umiejętności z zakresu obsługi komputera, drukarki, ksero, korzystania z internetu jako źródła informacji.
 8. Trening edukacyjny – polega ona na stymulowaniu i usprawnianiu funkcji psychomotorycznych, czyli rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, liczenia, zdolności samodzielnego myślenia, koncentracji uwagi, rozwijaniu wiedzy na temat otaczającego świata. Terapia ta obejmuje trening pamięci, orientacji. W podejmowanych działaniach wobec osób z zaburzeniami psychoorganicznymi stosuje się również tzw. terapię reminiscencyjną, polegającą na wywoływaniu wspomnień poprzez np. oglądanie fotografii, słuchanie muzyki, wspominanie zdarzeń przeszłych z życia chorego, otaczanie uczestnika przedmiotami wywołującymi wspomnienia.
 9. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, dotyczy wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą osób. Celem treningów interpersonalnych jest uruchomienie procesu zmian i poprawa stanu psychofizycznego uczestnika. Zajęcia grupowe sprzyjają nabywaniu większej otwartości w relacjach z innymi, uczą wyrażać swoje zdanie, emocje, potrzeby. Przez te treningi osoby chore psychicznie, niepełnosprawne przełamują swoje lęki, kształtują poczucie własnej wartości, uczą się rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Dąży się do do rozwoju takich cech jak wytrwałość, zdolność do podejmowania decyzji, a także poczucia wspólnoty i społecznej odpowiedzialności.
 10. Poradnictwo psychologiczne (psychoterapia indywidualna) – uczestnik otrzymuje wsparcie psychologiczne. Głównym celem jest nabywanie umiejętności intrapsychicznych, potrzebnych do rozumienia własnej choroby, radzenia sobie z jej objawami, emocjami i problemami. Jedną ze stosowanych form psychoterapii indywidualnej jest psychorysunek, który w sposób niewerbalny pozwala wypowiedzieć dolegliwości i konflikty uczestników.
 11. Trening lekowy – głównym celem jest wytworzenie systematyczności i odpowiedzialności w przyjmowaniu leków przez osoby chore. Udział w treningu wpływa na większą świadomość swojej choroby, rozpoznawania jej objawów i radzenia sobie z nimi.
 12. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych i profilaktyka zdrowotna obejmują opiekę pielęgniarską na terenie placówki oraz wizyty kontrolne w specjalistycznych poradniach. Uczestnicy uczą się samodzielności w uzgadnianiu wizyt oraz korzystaniu z poradni. W zakresie tych działań prowadzona jest regularna profilaktyka zdrowotna w formie pogadanek.
 13. Arteterapia / terapia grupowa w pracowni plastycznej, rękodzieła, ceramicznej, technicznej pozwala na zapoznanie się z różnymi technikami pracy i daje namiastkę pracy zawodowej. Zajęcia w pracowniach pobudzają do spontanicznej twórczości, dają poczucie osiągnięcia zamierzonego celu. Prace ręczne rozwijają umiejętności manualne, uczą starannego i estetycznego wykonania, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą koncentrację uwagi na danej czynności. Powierzane zadania motywują do działania i do podejmowania wysiłku. Praca w grupie pozwala na wytworzenie atmosfery zaufania, szczerości i szacunku. Obecność terapeuty gotowego pomóc w trudnej sytuacji daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość nawiązania kontaktu, wytworzenia systemu wzajemnej pomocy.
 14. Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego – pokazuje uczestnikom alternatywne formy wykorzystania czasu wolnego w placówce i poza nią:
 • Zajęcia teatralne i muzyczne – (dramatoterapia) – wykorzystanie elementów teatru i psychodramy do rozwijania otwartości, empatii, wyrażania emocji. W ramach zajęć prowadzony jest również trening relaksacyjny, gdzie celem jest odprężenie, rozładowanie napięcia, rozluźnienie, wyciszenie. Zajęcia obejmują również choreoterapię – wykorzystanie form tanecznych w terapii.
 • Filmoterapia / biblioterapia – celem zajęć jest wytworzenie potrzeby u uczestników poszukiwania i rozwijania zainteresowań. Poprzez czytanie czasopism, książek, oglądanie wybranych filmów, uczestnicy poszerzają zakres wiedzy, uczą się formułować wypowiedzi, brać udział w dyskusjach na poruszone tematy.
 • Terapia ruchowa – zajęcia rehabilitacyjne, sportowe i rekreacyjne obejmuje zajęcia usprawniające w formie ćwiczeń czynnych: gimnastyka, zajęcia ruchowe, manualne, rozgrywki sportowe, udział w turniejach, olimpiadach. Zajęcia te maja na celu podtrzymywanie ogólnej sprawności ruchowej i rozładowywanie napięć psychicznych.

W Środowiskowym Domu działa również Samorząd Uczestników – w cyklicznych spotkaniach wybrani przedstawiciele spośród uczestników omawiają bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania w placówce ŚDS. Uczą się podejmowania decyzji, odpowiedzialności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywają umiejętności wyrażania swoich racji, potrzeb, oczekiwań.

Poszczególne formy aktywności realizowane są indywidualnie bądź w postaci zajęć grupowych (warsztaty, zajęcia w kręgu, wykład, prezentacje multimedialne itd.)