Mieszkanie treningowe – kolejny krok ku samodzielności

Mieszkanie treningowe jak sama nazwa to trening, czy też nauka samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej objętej tą formą wsparcia.
 
 
 
 
 

Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek.
31 stycznia 2019 r. gościliśmy koordynatora i psychologa projektu “W drodze do samodzielności”.

Celem głównym projektu „W drodze do samodzielności” są działania polegające na uczeniu się, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnieniu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym życiu, w tym także funkcjonowanie w otwartym środowisku. Projekt “W drodze do samodzielności” realizowany jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu:

  • Usługa Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej podczas pobytu przez okres max. 5,5 miesiąca w mieszkaniu treningowym
  • Treningi (kulinarny, komunikacyjny, organizowania czasu wolnego oraz rozwijania i realizacji osobistych zainteresowań i hobby, trening usprawniający i dbania o własne zdrowie, trening informatyczno – multimedialny)
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i zajęcia rozwijające umiejętności osobiste
  • Poradnictwo prawne i doradztwo zawodowe
  • Praca socjalna
  • Pikniki rodzinne

Od poniedziałku do piątku mogą mieszkać cztery osoby niepełnosprawne, mające zapewnione wsparcie ze strony asystenta czuwającego nad ich bezpieczeństwem. Projekt sprzyja deinstytucjonalizacji poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w lokalnej społeczności a także zapewnia ochronę przed wykluczeniem społecznym grupy docelowej. Prowadzone są treningi mające na celu częściową lub całkowitą samodzielność grupy docelowej. W mieszkaniu podejmowane są działania poprawiające bezpieczeństwo poprzez zakup odpowiednich artykułów. W projekcie jest realizowane m.in. poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne i praca socjalna.

 

 

Pozostaw komentarz